Behandeling


Hoe lang de begeleiding duurt, is afhankelijk van de klachten. Sommige mensen hebben genoeg aan enkele gesprekken, bij anderen is een langer traject aan te raden. Gewoonlijk bestaat een traject uit circa 10 sessies. Jan Fens maakt de begeleiding zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Aanmelding
Bij Jan Fens is het mogelijk zich direct aan te melden, ook zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een bedrijfsarts, personeelfunctionaris, maatschappelijk werker of re-integratiedeskundige.

Intake
Na aanmelding volgt binnen vijf werkdagen een intakegesprek. Indien een cliënt is doorverwezen door de reguliere gezondheidszorg, dan vindt er eerst overleg plaats.

Tijdens de intake, die anderhalf tot twee uur duurt, krijgt de cliënt alle ruimte om aan te geven wat er verwacht wordt en in welke richting de oplossing gezocht kan worden. Jan Fens inventariseert alle klachten grondig:

Er wordt gekeken hoe de cliënt op diverse gebieden functioneert: op het werk, thuis en in de vrije tijd. De werksituatie wordt verkend aan de hand van onder meer arbeidsverhoudingen en -inhoud. Hoe is bijvoorbeeld de verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten. Is het werk te zwaar of is het juist niet uitdagend genoeg?
Ook de privé-omstandigheden worden bekeken, want problemen op het werk gaan vaak
samen met een gespannen thuissituatie.

In overleg wordt er een integraal plan opgesteld voor de oplossing.

Onderzoek
Eventueel kan het zinvol zijn om verder testdiagnostisch onderzoek te verrichten of vragenlijsten af te nemen. Hierover worden dan eerst afspraken gemaakt.

Snel begin
Het is van groot belang om snel te beginnen met de behandeling. Uit wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren blijkt dat hoe langer men met de klachten rondloopt, hoe moeilijker het is om de negatieve spiraal te doorbreken. Wanneer iemand lange tijd onder stress staat gaat het herstel langer duren.

Gesprekken
Tijdens de begeleiding wordt er geregeld geëvalueerd hoe het gaat (in elk geval na elke vijf sessies). In overleg kunnen we gesprekken met de verwijzer aangaan. Daarin bekijken we welke stappen er genomen kunnen worden om dichterbij re-integratie te komen. Ook kunnen gesprekken plaats vinden met betrokkenen uit de organisatie. Dit laatste kan bijvoorbeeld als blijkt dat er conflicten zijn met collega’s of leidinggevenden. Aan het eind van een traject vindt er een schriftelijke evaluatie plaats.

Verslaglegging
Van de intake wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit is een samenvatting van het intakegesprek en bevat eventueel de resultaten van vragenlijsten of testonderzoek. Daarnaast wordt een idee gegeven over wat er aan de hand is en wordt een voorstel gedaan  voor een begeleidingstraject.
De cliënt krijgt dit verslag als eerste te lezen. Alleen met toestemming wordt dit verslag doorgestuurd naar de eventuele verwijzer. In overleg en binnen de kaders van de beroepscode kan desgewenst contact onderhouden worden met de leidinggevende en kunnen leidinggevende en/of andere relevante derden ook bij het traject betrokken worden.

Nazorg
Een begeleidingstraject is kortdurend. Na 5 of 10 sessies moet een cliënt alleen verder. De support van de therapeut tijdens een traject wordt als een sterke ondersteuning beleefd. Door ‘coaching online’ na het afsluiten van een coachingstraject kan een geleidelijke overgangsfase naar het weer “in je eentje aan kunnen”, worden gegarandeerd.psychologie  coaching  training