Klachten


Als u een klacht heeft over een psycholoog kunt u terecht bij het Nederlands instituut van Psychologen (NIP). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. De meeste leden zijn herkenbaar aan het keurmerk psycholoog NIP. Indien u de beroepscode raadpleegt, kunt u zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben. Het is raadzaam uw klachten eerst met de psycholoog zelf te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP. Het College van Toezicht neemt alleen klachten in behandeling tegen individuele personen c.q. psychologen die lid zijn van het NIP. Of een psycholoog NIP-lid is, kunt u navragen bij het NIP. Wilt u eerst meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op de beroepscode dan kunt u contact opnemen met de medewerker beroepsethiek, mevr. R.Visser. Zij is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Uw klacht kunt u alleen schriftelijk indienen bij het NIP. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privé-sfeer en claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog komen niet in aanmerking voor behandeling. Als klachten gaan over de inhoud van psychologische rapporten, wordt alleen beoordeeld of het rapport aan de normale zorgvuldigheidseisen beantwoordt. Het College van Toezicht doet het onderzoek niet over. Herziening van een rapport behoort niet tot de mogelijkheden. Bij klachten over gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden, beoordeelt het College of de klacht voor behandeling in aanmerking komt.

NIP
College van Toezicht
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Tel.: 020 – 4106222
Fax: 020 – 4106221
Email: ethiek@psynip.nl
Site: http://www.psynip.nl/


psychologie  coaching  training